Szerk: Ruda Gábor – Szabómihály Gizella

Nemzetkép és identitás

2012 nemzetkepidentitas

Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben

Közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia

Obraz národa a identita v učebniciach pre národnostné školy

Príklady zo strednej Európy: Maďarsko a Slovensko

ISBN 978-615-5026-29-4
ISBN 978-615-5026-30-0 (CD)
ISBN 978-615-5026-31-7 (online, PDF)

 
Share